ยินดีต้อนรับ สหกรณ์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

 

ข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด


image

image

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ฯ คลิกที่นี่ 

image

คำขอกู้เงินลงทุนประกอบอาชีพเสริม คลิกที่นี่ 

image

image

image

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องแก้ไขข้อบังคับ คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่ 

 

สสธท. เปิดรับสมัคร อายุไม่เกิน 57 ปี

image

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก
รอบที่ 4/2560 เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี
More detail

 

 

รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือน มีนาคม ถึง พฤศจิกายน 2560

image

รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 อายุไม่เกิน 70 ปี More detail

 image

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่อื่นๆ คลิกที่นี่ 

image

สรุปผลการดำเนินงาน เดือนอื่นๆ คลิกที่นี่ 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด  คลิกที่นี่ 

 

เรื่่อง การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์สหกรณ์

image

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
ได้เปิดบริการให้สมาชิกสอบถามข้อมูลส่วนตัวด้านเงินฝาก,เงินกู้,จำนวนการส่งค่าหุ้นและหนี้ประจำเดือน,จำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับ,การค้ำประกันบุคคลอื่น ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก !!!
ได้ที่นี่


image

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่ม Facebook
สหกรณ์ฯ
คลิกที่นี่ หลังจากกด +เข้าร่วมกลุ่ม แล้ว กรุณาแจ้ง เลขที่สมาชิก และชื่อ-นามสกุล มาทาง inbox ของสหกรณ์ฯ เพื่อความรวดเร็วในการรับเข้ากลุ่มค่ะ คลิกที่นี่

 

 

เรื่่อง สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

image

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ใหม่ !!! คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สมทบ)ใหม่ !! คลิกที่นี่ 

 

 

เรื่่อง สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

image

แบบฟอร์มใบมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม คลิกที่นี่ 
แบบฟอร์มใบมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม (สมทบ) คลิกที่นี่ 

 

 

เรื่่อง สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

image

ประกาศ!! รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ที่นี่
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกที่นี่ 

 

 

เรื่่อง ระบบเงินฝาก / เงินกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย

image

ระบบเงินฝาก / เงินกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย 
   ในวงเงิน 2 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 50,000 บาท ส่งคืนภายใน 10 งวดโดยเขียนคำขอกู้เงินและ
บันทึกข้อตกลงให้กับสหกรณ์ครั้งเดียวใช้ได้ตลอด จนกว่าจะบอกเลิกสัญญา (ไม่ถอนไม่เสียดอกเบี้ย
เพดานเงินเท่าเดิมตลอด) download  แบบฟอร์มคำขอกู้ ได้ที่นี่ download คู่มือการใช้ ATM ได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้

image

คำขอกู้เงินสามัญ คลิกที่นี่ 
คำขอกู้เงินฉุกเฉิน คลิกที่นี่ 
คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการบริโภค คลิกที่นี่